ONBO
O N T W I K K E L I N G - B O U W K U N D E
O N B O O N T W I K K E L I N G  -  B O U W K U N D E   Koningsboulevard 148   6852 PL   HUISSEN   T 026-3257640    E  info@onbo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2022 - ONBO


DISCLAIMER
Voorwaarden
De hieronder opgenomen  voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten, het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook en het verkrijgen van adviezen via deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Toepasselijk recht
Op deze website en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de voor Huissen bevoegde gewone rechter.
Exoneratieclausule
Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, is ONBO niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u ONBO uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.
Inhoud website
De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. ONBO in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die op enigerwijze voortvloeit uit de toegang tot, het niet beschikbaar zijn van, of het gebruik van de website of voortvloeit uit of gerelateerd is aan het gebruik van producten, informatie, adviezen en aanbevelingen gepresenteerd op of toegankelijk gemaakt via de website. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stelt ONBO het op prijs dat van u te vernemen.
Links naar andere websites
Indien op deze websites links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wege van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat ONBO op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud van die websites.
Downloaden van bestanden
Indien vanaf deze website, danwel vanaf websites waarnaartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.
Rechten van intellectuele eigendom
ONBO heeft op deze website in beginsel uitsluitend oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waar in deze website namen van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wege van aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel kan gebruik gemaakt zijn van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts gebeurd bij wege van citaat of voorbeeld, en onder erkenning van de rechten daarop van die derden. Indien u mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom, dan wordt u verzocht contact op te nemen met ONBO. ONBO behoudt de rechten en bevoegdheden voor die ONBO toekomen op grond van de auteurswet.